ประกาศและประชาสัมพันธ์


การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5

10/08/2021

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายโมเทกิ โทชิมิตสึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยจะมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของ

ทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย

การประชุม HLJC เป็นกลไกการประชุมระดับสูงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อหารือเชิงนโยบาย
ในการกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ระหว่าง
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น กับนายซูกะ โยชิฮิเดะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น) โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมจัดการประชุมกันแล้ว 4 ครั้ง

ในโอกาสที่จะมีการประชุม HLJC ครั้งที่ 5 นี้ นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในฐานะ
ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานร่วมของกลไก HLJC จะส่งข้อความพิเศษมายังที่ประชุมด้วย

ในการประชุมดังกล่าว คาดว่า ประธานร่วมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างยั่งยืน รวมถึงการสอดประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ของไทยกับยุทธศาสตร์
การเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่น ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
และสาธารณสุข

นอกจากนี้ ไทยและญี่ปุ่นจะลงนามความตกลง 4 ฉบับซึ่งจะเป็นผลลัพธ์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ด้วย ได้แก่ (1) บันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ (2) บันทึกความร่วมมือด้านสาธารณสุข (3) บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ (4) บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความร่วมมือโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อผลิตภาพ
(Lean IoT Plant management and Execution – LIPE)

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ จะถ่ายทอดสดการประชุมในช่วง
การกล่าวเปิดงานและพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานไทยและญี่ปุ่นให้สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ
เข้าชม ในช่วงเวลา 11.00-11.14 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือ 13.00-13.14 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น
ทาง Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศ (http://www.facebook.com/ThaiMFA)
โดยการประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นTags:   HLJC

Back to the list