ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่าน social media

28/09/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่าน social media

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว 

Back to the list