ประกาศและประชาสัมพันธ์


รายชื่อร้านอาหารไทย (THAI SELECT) ที่เข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

23/03/2022

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 2/2565 เรื่องรับสมัครร้านอาหารไทย (THAI SELECT) เข้าร่วมโครงการ "อาหารไทยใกล้ตัว" ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์สำหรับร้านอาหารที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบฟอร์ม

 จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

(นางปรางทิพย์กาญจนหัตถกิจ)
อุปทูต รักษาราชการแทน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list