ประกาศและประชาสัมพันธ์


รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565

23/03/2022

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 4/2565 เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์สำหรับร้านค้าที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบฟอร์ม

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565


(นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ)

อุปทูต รักษาราชการแทน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list