ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

22/03/2022

Back to the list