ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ได้กำหนดเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

25/05/2022

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ได้กำหนดเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ภาค 1/2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565


หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศญี่ปุ่นได้ 2 ศูนย์สอบ ดังนี้
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
สำหรับศูนย์สอบอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักสาขาวิทยบริการ ฯ ต่างประเทศ
โทร. 0-2310 8664, 0-2310 4054, 0-2310 8196-7
E-mail : oasc@ru.ac.th
Facebook : www.facebook.com/ru.oasc
Back to the list