ประกาศและประชาสัมพันธ์


การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ Update สถานการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่นและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน จัดโดยเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

23/05/2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้จัดการบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ “Update สถานการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่นและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ผ่านระบบ Zoom”

ซึ่ง รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี รองศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสึนามิ วิศวกรรมชายฝั่งและการป้องกันภัยพิบัติ สถาบันวิจัยนานาชาติด้านภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุเป็นผู้บรรยายหลักให้แก่คนไทยในญี่ปุ่นที่เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 36 คน เกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่น เช่นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกับความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติและการอพยพคนไทยในญี่ปุ่น และประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ(สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น) พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Hotline ของสถานเอกอัครราชทูตฯหมายเลขโทรศัพท์ +81 (0) 90-4435-7812(หมายเลขที่ญี่ปุ่น) ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย และแผ่นพับคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
ดาวน์โหลด  Bosai lecture 2022
ดาวน์โหลด แผ่นพับคู่มือการเตรียมความพร้อม 

Back to the list