ประกาศและประชาสัมพันธ์


ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

25/07/2022

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเฉพาะเรื่องการขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย การถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางติดตัวไว้ การทำประกันการเดินทาง การไม่รับของหิ้วของฝากจากผู้อื่น การไม่ทำผิดกฎหมายญี่ปุ่น เช่น การไม่อยู่นานเกินกว่าที่ทางการญี่ปุ่นอนุญาต (overstay) การไม่ทำงานในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย การไม่นำยาและสมุนไพรบางชนิดรวมทั้งกัญชากัญชงเข้ามาญี่ปุ่น การไม่ขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาต
Back to the list