ประกาศและประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

05/09/2022

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
สามารถสมัครได้ 3 ช่องทางด้วยกัน ดังนี้
1 - สมัครด้วยตนเอง
2 - สมัครออนไลน์
3 - สมัครทางไปรษณีย์

1. สมัครด้วยตนเอง
1). ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรอาคารบริการ 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2). ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัดลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี นครนายก เพชรบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา

2. สมัครออนไลน์
1). เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา รูปถ่ายสี วุฒิการศึกษา บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
2). เข้าเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/main/apply.html
3). สมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนผ่านอีเมล
4). กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5). อัปโหลดหลักฐานการสมัครเรียน (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
6). ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือชำระเงินผ่านระบบ Pay @ All
7.) ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลังการสมัคร 15 วัน ที่

3. สมัครทางไปรษณีย์
1). ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/main/file/stou1_65.pdf
2). จัดเตรียมหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาตามระเบียบการสมัคร
3). กรอกข้อมูลส่วนตัว สาขาวิชา วิชาเอก และชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
4). นำใบสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครไปชำระเงินที่ไปรษณีย์
5). ส่งหลักฐานใบสมัคร การลงทะเบียนและการชำระเงินทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองดังนี้
ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://web4.stou.ac.th/portal/course-information/
ติดต่อสอบถามได้ที่
Line Official : @stoucallcenter
Tel. 02 504 7788
Website : www.stou.ac.th
Back to the list