ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “FINE THAI IN YOUR AREA-ชิม ช้อป ใช้” ประจำปี 2566 หมวด EATING - อาหารไทยใกล้ตัว

20/03/2023

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ดำเนินโครงการ “สินค้าไทยใกล้บ้าน” และ “อาหารไทยใกล้ตัว”ในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลไทยในระบบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถร่วมสนุกกับการชิม ช้อป ใช้อาหารและสินค้าไทยในระหว่างที่ยังไม่สามารถจัดงานเทศกาลไทยแบบกายภาพได้ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี นั้น

สำหรับปี 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงโตเกียว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานกรุงโตเกียว จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ภายใต้ชื่อกิจกรรม FINE THAI IN YOUR AREA- ชิม ช้อป ใช้ โดยแบ่งเป็น 3 หมวดให้ประชาชนได้ร่วมสนุกได้แก่EATING – อาหารไทยใกล้ตัว SHOPPING –สินค้าไทยใกล้บ้านและ EXPERIENCE –ประสบการณ์ไทยใกล้คุณผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถสัมผัสความเป็นไทยได้เสมือนกับไปร่วมงานเทศกาลไทยที่สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียวโดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนของไทย” อีกด้วย

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวมีความประสงค์รับสมัครร้านอาหารไทยภายในญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” ประจำปี 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม –15 มิถุนายน 2566 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

(1) เป็นร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นที่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดโครงการ

(2) จัดชุดเมนูพิเศษสำหรับโครงการในปีนี้ภายใต้หัวข้อ“อาหารอีสาน”เช่นชุดข้าวเหนียวไก่ย่างและส้มตำเพื่อประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของอาหารไทย

(3) จัดเมนูสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ร่วมสนุกในโครงการเช่นอาหารรับประทานเล่นขนมหวานหรือเครื่องดื่ม

(4) ออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการร่วมสนุกชิงรางวัลทั้งนี้รายละเอียดบนใบเสร็จรับเงินต้องระบุชื่อร้านค้า/ รายการสินค้า/ ยอดชำระ/ และวันที่ใช้บริการให้ครบถ้วน

(5) ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ“FINE THAI IN YOUR AREA – ชิมช้อปใช้” ประจำปี 2566 ผ่านช่องทางต่างๆของร้านรวมทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์

ห้วงเวลาในการดำเนินการ ดังนี้

วันที่ 20 มีนาคม - 15 เมษายน 2566 - เปิดรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 17 เมษายน 2566 - ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่1 8เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. - ประชุมร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 - สถานเอกอัครราชทูตฯและร้านอาหารประชาสัมพันธ์

โครงการทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง

(สามารถดำเนินการก่อนหน้าได้หากเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์พร้อมแล้ว)

วันที่ 15 พฤษภาคม– 15 มิถุนายน 2566 - ดำเนินโครงการ“อาหารไทยใกล้ตัว”

ดังมีรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Google Form ที่ลิ้งก์ https://bit.ly/3yMFPfI  

1. นายธาตรี เหลืองตรีโรจน์

อีเมล์: thatree@thaiembassy.jp โทร: 03-5789-2433 ต่อ 475

2. นายภากรธีรภัทร์อนันต์

อีเมล์: pakorn@thaiembassy.jp โทร :03-5789-2433 ต่อ 472

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


 
Back to the list