ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้จัดกิจกรรมหรือองค์กรเข้าร่วมโครงการ “FINE THAI IN YOUR AREA - ชิม ช้อป ใช้” ประจำปี 2566 หมวด EXPERIENCE – ประสบการณ์ไทยใกล้คุณ

20/03/2023
Back to the list