ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนคนไทยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

24/03/2023

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งกำหนดวันให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สามารถตรวจสอบ (1) ชื่อ - สกุล (2) ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ และ (3) จังหวัดและเขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง จากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยที่ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ 

2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=419 หรือผ่านแอปพลิเคชัน “SMART VOTE” ทั้งในระบบ iOS และ Andriod

3. เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้ว โปรดดำเนินการทันที ดังนี้

3.1 ขอให้กากบาทในบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตและ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ)

3.2 นำบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบพับใส่ในซองสีขาว

3.3 นำซองสีขาวและสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วใส่ในซองสีน้ำตาล

3.4 เขียนชื่อและที่อยู่ด้านหลังซองสีน้ำตาล ปิดซองด้วยกาว และเซ็นชื่อทับรอยปิดผนึก

3.5 ส่งซองสีน้ำตาลกลับมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ หรือ นำมาหย่อนที่จุดรับคืนซองด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดส่งซองสีน้ำตาลให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-7805-8899 ทุกวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
Back to the list