ประกาศและประชาสัมพันธ์


เปิดตัวเว็บไซต์ Thaifestival.jp โฉมใหม่

14/04/2023


แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และคัดสรรมาแล้วสำหรับชาวญี่ปุ่นและผู้คนในญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างคนไทย-ญี่ปุ่นและทำให้ทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้น
Read more content about the Thai Festival all across Japan.
Back to the list