ประกาศและประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2566 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566

01/06/2023

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2566 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศญี่ปุ่น ได้ 2 ศูนย์สอบ ดังนี้
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

สำหรับศูนย์สอบอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
โทร. 0-2310 8664, 0-2310 8000 ต่อ 4054, 0-2310 8196-7
E-mail : oasc@ru.ac.th
Facebook : www.facebook.com/ru.oasc

Back to the list