ประกาศและประชาสัมพันธ์


การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของญี่ปุ่น

15/08/2023

การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของญี่ปุ่น
Back to the list