ประกาศและประชาสัมพันธ์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

05/01/2016

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะทูต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมประมาณ 300 คนเข้าร่วมงาน

งานเลี้ยงรับรองดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของภูมิภาคแล้ว ยังจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

อาเซียนจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อันประกอบด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน คือการสร้างประชาคมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎกติกาที่ชัดเจน มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการบูรณาการในทุกมิติ ได้แก่ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างกันภายในและภายนอกภูมิภาค


Back to the list