ประกาศและประชาสัมพันธ์


วันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ประจำปี 2559

27/11/2015

Official Holiday for 2016 (B.E.2559)

Royal Thai Embassy, Tokyo

Official Holiday for 2016
Back to the list