ประกาศและประชาสัมพันธ์


มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับรางวัล Nikkei Asia Prize

19/05/2014

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล Nikkei Asia Prize ครั้งที่ 19 ในสาขาวัฒนธรรมและชุมชน (Culture and Community) โดยมี ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ

โครงการพัฒนาดอยตุงได้ยกระดับชีวิตของชาวบ้านประมาณ 10,000 คนซึ่งจากเดิมประทังชีวิตด้วยการปลูกและค้าขายฝิ่น มาเป็นการประกอบอาชีพที่ถูกกฏหมายผ่านการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตและเสริมศักยภาพ และในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้านซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ความสำเร็จของโครงการได้กลายมาเป็นต้นแบบทั่วประเทศ รวมทั้งในเมียนมาร์ อินโดนีเซีย และอัฟกานิสถาน

Nikkei Asia Prizes เป็นรางวัลที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค รวมทั้งอนาคตที่ดีกว่าของเอเชีย โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 3) วัฒนธรรมและชุมชน ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง
Back to the list