ประกาศและประชาสัมพันธ์


การประชุมผู้มีสิทธิออกร้านและจับสลากกำหนดที่ตั้งคูหาในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 17 ประจำปี 2559

24/03/2016

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดการประชุมผู้มีสิทธิออกร้านและจับสลากกำหนดที่ตั้งคูหาในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา14.15 น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามรายละเอียดดังแนบ

[ดาวน์โหลด] ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมผู้มีสิทธิออกร้าน
และจับสลากกำหนดที่ตั้งคูหาในงานเทศกาลไทยประจำปี 2559
Back to the list