ประกาศและประชาสัมพันธ์


ข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมะโมะโตะ

19/04/2016

His Majesty the Emperor of Japan,
      Tokyo.
        The Queen and I are profoundly distressed by reports of the catastrophic earthquake which caused loss of lives, severe injuries and extensive damage to infrastructure and property in the Kumamoto Prefecture. We wish to extend our heartfelt sympathy and condolences to Your Majesty, the Japanese people and particularly to the bereaved families.
                        (M.R.) Bhumibol R.
Back to the list