ประกาศและประชาสัมพันธ์


ข้อความลายพระหัตถ์แสดงความเสียพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมะโมะโตะ

19/04/2016

His Majesty the Emperor of Japan,
      Tokyo.
        I have learnt with deep sorrow of the destructive earthquake in Kumamoto which has caused much loss in human lives and untold devastation. I humbly wish to express to Your Majesty as well as to the people of Japan and the bereaved families my sincerest sympathy and condolences for this tragic disaster.
                        (Signed) Sirindhorn
Back to the list