ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

06/06/2016

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งแก่ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่นทุกท่านเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 8.50- 14.00 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รายละเอียดตามประกาศดังแนบ (ดาวน์โหลด)
Back to the list