ประกาศและประชาสัมพันธ์


ภาพการแถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย ของเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

07/10/2015




Back to the list