ประกาศและประชาสัมพันธ์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นขอบพระทัยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

28/06/2016

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นขอบพระทัยสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
Back to the list