ประกาศและประชาสัมพันธ์


ไทยยื่นสัตยาบันสารแห่งอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อย่างเป็นทางการ

01/07/2016

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list