ประกาศและประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดให้ทุนการศึกษาสาขาวิชาการจัดโรงแรมและรีสอร์ท

22/04/2015

วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ มีปรัชญาที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและรีสอร์ท


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dtc.ac.th
Back to the list