ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

01/11/2016

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

รายละเอียด [Click]
Back to the list