ประกาศและประชาสัมพันธ์


คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นจัดทำโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

01/11/2016

คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นจัดทำโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ “คู่มือการทำงานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับแรงงานต่างชาติ (ฉบับปีค.ศ.2016)” โดยได้รับการอนุญาตจากกรุงโตเกียวในการแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย
ดาวน์โหลดได้ที่ http://japan.mol.go.th/node/4008
Back to the list