ประกาศและประชาสัมพันธ์


พระราชกระแสสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ถึงข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

02/11/2016

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59 สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา พระองค์ทรงพระอักษรตอบคำถามของสื่อมวลชน ในสารนั้น พระองค์มีพระราชกระแสถึงข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
Back to the list