ประกาศและประชาสัมพันธ์


Thailand -Land of Smile- Exhibition

27/06/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ JICA Global Plaza จัดแสดงนิทรรศการ " Thailand ~Land of Smile~ " เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560 ณ JICA Ichigaya Building เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว
นอกจากนี้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 จะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในห้วง 130 ปีที่ผ่านมาในหลายๆ มิติ โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นวิทยากร
Back to the list