ประกาศและประชาสัมพันธ์


นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562

15/08/2017

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดแปลนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 ฉบับต่างประเทศ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษามลายูอักษรรูมี ภาษามลายูอักษรยาวี ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ ท่านสามารถอ่านดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง
http://www.nsc.go.th/Pages/DocDownload.aspx
Back to the list