ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศ เอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย เรื่อง รับสมัครผู้แปล-ผู้ประกาศข่าวและรายการ

24/11/2017

เอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นผู้แปล-ผู้ประกาศข่าวและรายการ

สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูได้ที่
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/information/201711210600/
Back to the list