ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศเกี่ยวกับการใช้โดรน (Drone)

23/01/2018

ถ้าเป็นการใช้รายงานข่าว ท่านจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานการบินพลเรือน
หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.caat.or.th/en/archives/27220Tags:   โดรน, Drone

Back to the list