ประกาศและประชาสัมพันธ์


โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

10/04/2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีรายได้ในการดำรงชีพมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list