ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศหยุดการบริการของฝ่ายกงสุลในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

05/09/2018

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดโครงการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น และคนไทยในญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561
จึงขอประกาศหยุดการบริการของฝ่ายกงสุลในวันดังกล่าว (ยกเว้นกรณีคนไทยตกทุกข์ฉุกเฉิน)
จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
Back to the list