ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561

27/11/2018

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ได้มีมติตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (คลิก)
หรือท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/96598
Back to the list