ประกาศและประชาสัมพันธ์


หลักสูตรโครงการอบรมระยะสั้น FEALAC Short Course

26/02/2019

โครงการอบรมระยะสั้น FEALAC Short Course 2019 ภายใต้หัวข้อหลัก "Sustainable Development: Intercultural Business and Toursim in Thailand" ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2562 ได้ขยายวันรับสมัครไปถึงวันที่ 1 เม.ย. 2562
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.thaioverseastudy.com/fealacshortcourse/Tags:   FEALAC

Back to the list