ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการงานเทศกาลไทย

05/03/2019
Back to the list