ประกาศและประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

19/03/2019

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ไม่ได้ประจำอยู่ในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลงทะเบียน PRD Press Card - กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ขอทำ PRD Press Card ทางเว็บไซต์ https://presscard.prd.go.th เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว บันทึกเป็นไฟล์ pdf
2. ลงทะเบียน Special Press Card - ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอทำ Special Press Card จากเว็บไซต์ https://thailand.prd.go.th (คลิกที่แบนเนอร์ "Media Accrediation for the Royal Coronation of King Rama X") เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว บันทึกเป็นไฟล์ pdf
3. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ได้แก่ รูปถ่าย สำเนาหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัด
4. การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อสื่อมวลชนขนส่งเอกสารตามข้อ 1 - 3 มาที่อีเมล์ information03@mfa.go.th ของกองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ ภายในวันที่ 29 มี.ค. 2562
Back to the list