ประกาศและประชาสัมพันธ์


โครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น รวมทั้งหยุดการบริการ ฝ่ายกงสุล ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

22/05/2019

เอกสารรวมทั้งใบสมัครโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น
Back to the list