ประกาศและประชาสัมพันธ์


วีดิทัศน์และสื่อ Animation ต่อต้านการค้ามนุษย์

24/06/2019

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำวีดิทัศน์ "หุ้นส่วนร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์" เพื่อนำเสนอภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐ - ภาคเอกชน - ภาคประชาสังคม ที่เข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับ ตลอดจนความก้าวหน้าในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากสตรี เด็ก และแรงงาน และ Animation "สัญญาณการค้ามนุษย์" และช่องทางการแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งในแต่ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เข้าใจและระดมความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากสาธารณในวงกว้าง

1) วีดิทัศน์ "หุ้นส่วนร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์" (คลิก)
2) Animation "อย่าดูดายต่อสัญญาณการค้ามนุษย์" (คลิก)
Back to the list