ประกาศและประชาสัมพันธ์


การหยุดให้บริการฝ่ายกงสุล ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

03/09/2019

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศหยุดบริการของฝ่ายกงสุลในวันเวลาดังกล่าว (ยกเว้นกรณีคนไทยตกทุกข์ฉุกเฉิน)
Back to the list