ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

09/10/2019

สืบเนื่องจากพายุไต้ฝุ่น หมายเลข ๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโตเกียวและพื้นที่โดยรอบในช่วงวันที่ ๑๒-๑๔ ต.ค. ๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list