ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการประจำปี 2562

14/11/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดทำการในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 และเปลี่ยนให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการแทน ดังปรากฎตามประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2562 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ฉบับใหม่ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้
Back to the list