ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประเทศไทย ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” จากการแข่งขัน IAUD International Design Award 2019 ประเทศญี่ปุ่น

17/01/2020

ในการแข่งขัน IAUD International Design Award 2019 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 39 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล ได้แก่  

สาขาบ้านและสถาปัตยกรรม 
กลุ่มที่ 1 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
แนวคิด From Innovation Act to Action Learning: Cultivating Inclusive Architects 
ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รายละเอียด 

กลุ่มที่2 บริษัท เสนา ฮันคิว ฮันชิน จำกัด (บริษัทร่วมระหว่างไทยและญี่ปุ่น) 
แนวคิด Geo fit+ 
รายละเอียด 
Back to the list