ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสำคัญจากด่านกักกันสัตว์เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้ามาญี่ปุ่นโดยไม่ได้ผ่านพิธีการตรวจสอบการนำเข้า

14/02/2020

ผู้ฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน
Back to the list