ประกาศและประชาสัมพันธ์


คำแนะนำของกรมควบคุมโรค สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ COVID-19 (ซึ่งรวมญี่ปุ่น) ที่จะเข้าประเทศไทย

24/02/2020

ไทยไม่มีนโยบายกักกันผู้โดยสารที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น ผู้ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น หากตรวจพบว่ามีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจจะถูกแยกตัวมาตรวจซ้ำ หากยังพบมีไข้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล หากไม่มีไข้ เจ้าหน้าที่แนะนำให้สังเกตอาการป่วยเป็นเวลา 14 วันและกลับบ้านได้ กรณีที่กลับบ้านแล้ว หากมีไข้หรืออาการป่วยภายใน 14 วัน ให้รีบมาพบแพทย์หรือโทร 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

อนึ่ง ผู้ที่ลงจากเรือสำราญ Diamond Princess และเรือสำราญอื่นๆ หากจะเข้าประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคเป็นการเฉพาะสำหรับกรณีเรือสำราญ
Back to the list