ประกาศและประชาสัมพันธ์


มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

19/03/2020

❗️❗️❗️ [ ประกาศเพิ่มเติม ณ 1 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น. ] ❗️❗️❗️
*** ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป ขอความร่วมมือคนไทยที่จะเดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย ขอใบรับรองแพทย์ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง. ***

*************************************************************************
[ ประกาศเพิ่มเติม ณ 21 มีนาคม 2563 เวลา 22.50 น. ]

ขอเปลี่ยนอีเมล์รับส่งเอกสารเป็น rtetokyo2020.3@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารไปที่ e-mail เดิม แล้วยังไม่ได้รับเอกสารใบรับรอง 
ขอให้ส่งไปที่ e-mail ใหม่อีกครั้งโดยทันที  (ขอให้รวมส่งเอกสารทั้งหมดใน e-mail เดียวและหัวข้อ e-mail ขอให้ระบุชื่อผู้ที่เดินทางพร้อมวันเดินทางโดยละเอียดด้วย)

*************************************************************************

พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
(ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)
เนื้อหาโดยสรุปในส่วนมาตรการที่เกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยไทยของคนไทย ไม่แตกต่างจากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563)

*************************************************************************
Update : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563) 


เนื้อหาโดยสรุป
- ยกเลิกประกาศ วันที่ 18 มี.ค. 2563
- ปรับวันเริ่มใช้มาตรการจาก วันที่ 21 มี.ค 2563 เวลา 02.00 น. เป็นวันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 02.00 น (เวลาญี่ปุ่น) 
- มาตรการนี้ครอบคลุมผู้โดยสารที่เดินทางมาไทยจากทุกประเทศทั่วโลก

(ขอ update วันเริ่มใช้มาตรการด้านล่าง จาก วันที่ 21 มี.ค. เป็นวันที่ 22 มี.ค. เวลา 02.00 น (เวลาญี่ปุ่น) 
*********************

บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวในการออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ตามประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563)

มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นกลับไทยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 02.00 น. (เวลาญี่ปุ่น) คนไทยทุกคนที่จะเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อกลับประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่เคาเตอร์ Check-in เพื่อออก Boarding Pass 

1. ใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ) ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลินิกในประเทศญี่ปุ่นโดยมีเนื้อหาว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางได้ (โดยใบรับรองแพทย์ต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง *** กำหนดเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
                
ทั้งนี้ การขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถดำเนินการได้โดยกรอกและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมส่ง
(1) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(2) บัตรโดยสารเครื่องบิน และ 
(3) ใบรับรองแพทย์
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หรือ ส่ง e-mail ไปยัง rtetokyo2020.3@gmail.com ภายใน 72 ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยระบุชื่อ/นามสกุล/เที่ยวบิน/วันเดินทาง ที่หัวข้อของ e-mail และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อกลับทาง e-mail เพื่อนัดหมายเวลารับ-ส่งเอกสารต่อไป
- สามารถส่งได้ทั้งในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
- หากส่งมาตามช่วงเวลาข้างต้น คาดว่าจะส่งกลับไป 48 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง
- เพื่อความสะดวกของผู้ร้อง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะส่งเอกสารให้ทาง email

สำหรับคนไทยในภูมิภาคคันไซ (มิเอะ ชิกะ เกียวโต โอซากา เฮียวโกะ นาระ วากายามะ) และภูมิภาคชิโกกุ (โทคุชิมะ คากาวะ เอฮิเมะ โคจิ) ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ นครโอซากา โปรดดูข้อมูลการขอรับใบรับรองฯ ได้ที่   https://www.facebook.com/rtcgosaka/

สำหรับคนไทยในภูมิภาคชูโกกุ (ทตโทริ ชิมาเนะ โอคายามะ ฮิโรชิมะ ยามากูจิ) ภูมิภาคคิวชู (ฟูกูโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโตะ โออิตะ มิยาซากิ คาโกชิมา) และโอกินาวา ในเขตอาณากงสุลใหญ่ เมืองฟูกูโอกะ โปรดส่งเอกสารไปที่   consular.Fuk@mfa.mail.go.th Tags:   COVID-19

Back to the list