ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง เสมียน

20/03/2020
Back to the list