ประกาศและประชาสัมพันธ์


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

23/03/2020


1. มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นกลับไทยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 มีข้อกำหนดอย่างไร?
ตอบ: ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 02.00 น. (เวลาญี่ปุ่น) คนไทยทุกคนที่จะเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อกลับประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่เคาเตอร์ Check-in ของสายการบินเพื่อออก Boarding Pass
1) ใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ)ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลินิกในประเทศญี่ปุ่นโดยมีเนื้อหาว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางได้
2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวหรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะตามรายละเอียดข้อ 12.


2. ใบรับรองแพทย์จะต้องเขียนหรือไม่ว่า ปลอดเชื้อ COVID-19?
ตอบ: สำหรับชาวไทย ไม่จำเป็นต้องระบุว่า ปลอดเชื้อ COVID-19 ขอเพียงระบุข้อความที่ทำให้ทราบได้ว่า มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเดินทางขึ้นเครื่องบินได้

3. ใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นหรือไม่ ใช้ใบรับรองแพทย์ภาษาญี่ปุ่นได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถยื่นใบรับรองแพทย์ภาษาญี่ปุ่นกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้  แต่หลายสายการบินรับเฉพาะใบรับรองแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  โดยเฉพาะในกรณีต้องเปลี่ยนเครื่องบินในประเทศที่สามที่มิได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น  เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้ผู้โดยสารใช้ใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ หรือหากมีความจำเป็นที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่น ต้องมีคำแปลประกอบ  และผู้โดยสารจะต้องรับความเสี่ยงกรณีที่สายการบินปฏิเสธมิให้ขึ้นเครื่อง 
(ในกรณีของชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปไทย สามารถใบรับรองแพทย์เป็นภาษาญี่ปุ่น ที่ผ่านการรับรองเอกสารโดยNotary public และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปกติจะใช้เวลานาน และจะทำให้ใบรับรองแพทย์ดังกล่าวเกินระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางที่กำหนดไว้ ทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับรองใบรับรองแพทย์ดังกล่าวได้)

4. สามารถหาใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษได้ที่สถานพยาบาลใดบ้าง?
ตอบ: ผู้ประสงค์ขอใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทาง (海外渡航健康診断) สามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่ให้บริการตามเว็บไซต์ด้านล่าง โดยสามารถระบุพื้นที่ ที่ท่านสะดวก และหลายแห่งสามารถออกใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ (英文診断書作成) ได้ด้วย http://jstah.umin.jp/02travelclinics/

5. ใบรับรองแพทย์มีอายุกี่วัน?
ตอบ: ตามประกาศของ กพท. มิได้กำหนดอายุของใบรับรองแพทย์ แต่ควรใกล้กับวันเดินทางมากที่สุด กล่าวคือ 72 ชม. ก่อนเดินทางสามารถยื่นขอรับใบรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 

6. มีแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์หรือไม่?
ตอบ: ไม่มีแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่ต้องใช้ แต่ขอให้ระบุว่า ผู้ที่จะเดินทางมีสุขภาพแข็งแรงที่จะเดินทางโดยเครื่องบินได้ (Mr./Ms. XXX is found to be healthy and is fit to travel by air.)

7. การขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ตอบ: ส่งเอกสาร 4 ฉบับ ในอีเมล์เดียวกันไปยัง rtetokyo2020.3@gmail.com (e-mailใหม่) ภายใน 72 ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (หัวข้อ e-mail ขอให้ระบุชื่อผู้ที่เดินทางพร้อมวันเดินทาง) และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อกลับทาง e-mail เพื่อนัดหมายเวลารับ-ส่งเอกสารต่อไป เพื่อกันความสับสนขอให้ส่ง e-mail เพียงฉบับเดียว 

1) แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย download ได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/8719/
2) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง  
3) บัตรโดยสารเครื่องบิน และ
4) ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองแพทย์จะมีอายุ 3 วันนับจากวันที่ออก)

8. มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเมืองใดในญี่ปุ่นบ้าง เฉพาะผู้ที่เดินทางจากกรุงโตเกียวเท่านั้นหรือไม่?
ตอบ: ครอบคลุมคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับประเทศไทยจากต่างประเทศทุกคน ดังนั้น จึงครอบคลุมคนไทยที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่นทุกเมือง ไม่จำกัดเพียงกรุงโตเกียวเท่านั้น 

9. มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในญี่ปุ่น และเดินทางกลับไทยในช่วงสั้น ๆ หรือไม่?
ตอบ: ครอบคลุมผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในญี่ปุ่น และเดินทางกลับไทยในช่วงสั้น ๆ ด้วย เนื่องจากนโยบายครอบคลุมทุกคน

10. สำหรับผู้เดินทางผ่านญี่ปุ่นกลับไทย(transit) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ในญี่ปุ่นก่อนขึ้นเครื่องในญี่ปุ่นหรือไม่?
ตอบ: ผู้เดินทางผ่านญี่ปุ่นกลับไทย  (transit) โปรดเตรียมใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ประเทศต้นทาง  

11. สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์หรือไม่?
ตอบ: สามารถส่งเอกสารให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงเสาร์-อาทิตย์ได้ โดยเอกสารต้องออกภายใน 72 ชม. แต่ไม่น้อยกว่า 60 ชม. ก่อนการเดินทาง และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อกลับทาง e-mail เพื่อนัดหมายเวลารับ-ส่งเอกสารต่อไป

12. จะขอรับบริการจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้หรือไม่?
ตอบ: 
(1) สำหรับคนไทยในภูมิภาคคันไซ (มิเอะ ชิกะ เกียวโต โอซากา เฮียวโกะ นาระ วากายามะ) และภูมิภาคชิโกกุ (โทคุชิมะ คากาวะ เอฮิเมะ โคจิ) ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา โปรดดูข้อมูลการขอรับใบรับรองฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/rtcgosaka/
(2) สำหรับคนไทยในภูมิภาคชูโกกุ (ทตโทริ ชิมาเนะ โอคายามะ ฮิโรชิมะ ยามากูจิ) ภูมิภาคคิวชู (ฟูกูโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโตะ โออิตะ มิยาซากิ คาโกชิมา) และโอกินาวา ในเขตอาณากงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โปรดส่งเอกสารไปที่ consular.Fuk@mfa.mail.go.th

13. ชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือไม่?
ตอบ: ไม่ต้อง แต่จะต้องแสดงเอกสารดังนี้ที่เคาน์เตอร์สายการบินที่สนามบินในญี่ปุ่น เพื่อออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
1) ใบรับรองแพทย์(Health Certificate) ที่ออกให้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ซึ่งยืนยันว่า มีการตรวจผู้โดยสารแล้ว ไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19
2) กรมธรรม์ประกันภัยที่แสดงการคุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงการติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ 
Back to the list